Happy China Trading Co. So So Excited

Happy China Trading Co. So So Excited

問候語的西方人,東方人和,和東方人到目前為止,您西方人 (Wènhòu yǔ de xīfāng rén, dōngfāng rén hé, hé dōngfāng rén dào mùqián wéizhǐ, nín xīfāng rén) That means “Greetings westerner, and easterner, and easterner so far you westerner”: We are excited to announce that we Happy China Trading